1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Konkurs Palety” („konkurs”) na profilu instagramowym @nostressbeauty oraz na stronie internetowej www.nostressbeauty.com
 2. Organizatorem konkursu jest blog nostressbeauty.com.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu https://www.instagram.com Organizator informuje, że konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram. Uczestnikom konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 5. Konkurs zaczyna się w dniu 16.11.2018, a kończy się w dniu 23.11.2018 o godzinie 23:59.
 6. Wszelkie informacje o Uczestniku zbierane w związku z konkursem będą przetwarzane przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu i wysłania nagród.
 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, Nr 201, poz.1540 ze zm.)
 8. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki uczestnictwa w konkursie oraz dokonała prawidłowego zgłoszenia w konkursie, zamieszkująca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto w serwisie Instagram/Disqus
 9. Nagrody są dwie, a w skład każdej wchodzi paleta cieni do powiek. 1. Nagroda: Paleta cieni do powiek Dior Backstage Eye Palette Dior, o wartości 219 PLN
  2. Nagroda: Paleta cieni do powiek Feline Instinct Sephora, o wartości 79 PLN.
 10. Aby wziąć udział w Konkursie każdy uczestnik zobowiązany jest do wejścia na stronę https://www.instagram.com/nostressbeauty lub www.nostressbeauty.com i w komentarzu pod postem konkursowym, wpisania odpowiedzi na zadanie konkursowe, określone w treści posta konkursowego.
 11. Uczestnik może dodać wyłącznie jedną odpowiedź na zadanie konkursowe.
 12. Zabronione jest zamieszczanie przez uczestników jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zgłoszenie zawierające takie treści będzie wykluczane z konkursu, o czym uczestnik zostanie poinformowany.
 13. Nagrody zostaną przyznane łącznie 2 osobom (po 1, wybranym kosmetyku), których odpowiedzi na pytanie zadane w poście konkursowym najbardziej spodobają się organizatorce konkursu.
 14. W dniu wyłonienia laureatów zostaną oni poinformowani o wygranej za pośrednictwem portalu Instagram, w komentarzu pod postem konkursowym oraz na stronie www.nostressbeauty.com
 15. Laureaci zostaną poproszeni o przesłanie na wskazany adres mailowy informacji, podając dane osobowe: imię, nazwisko, adres, na który ma zostać przesłana nagroda (tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) oraz numer telefonu.
 16. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez nostressbeauty.com w terminie do 30 dni roboczych od daty podania danych do wysyłki nagrody przez zwycięzców. Przekazanie nagrody nastąpi za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.
 17. Nagrody wymienione w Regulaminie nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
 18. Zwycięzca traci prawo do nagrody lub części nagrody w przypadku, gdy:
  a) zwycięzca odmówi przyjęcia nagrody,
  b) w terminie wskazanym nie przekaże danych wymaganych do przesłania nagrody,
  c) kontakt ze zwycięzcą w celu doręczenia nagrody nie będzie możliwy,
  d) nagroda nie będzie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od organizatorów konkursu, w szczególności w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych zwycięzcy.
 19. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przebiegiem konkursy i wydaniem nagród oraz zaakceptowania warunków regulaminu.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby organizatora, z dopiskiem: „Konkurs Palety”. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zakończenia konkursu.
 21. Reklamację pisemną należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, a także dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję w sprawie reklamacji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 22. Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie zgłoszenia własnego autorstwa. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym organizatorowi zgłoszeniem.
 23. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody.

Comments are closed.